Головна » Статті » Готуємось до уроків

Хронологічна таблиця(Історія України,повна)
Хронологічна таблиця
2 млн. рокiв тому — поява первiсних людей на Землi.
1 млн. рокiв тому — поява первiсних людей на територiї України.
IV—III тис. до н. е. — розселення племен трипiльської культури на територiї України.
IХ—VII ст. до н. е. — розселення кiммерiйцiв мiж Днiстром i Доном, а також на Кримському та Таманському пiвостровах.
VII—III ст. до н. е. — панування скiфiв на територiї Пiвнiчного Причорномор’я.
VII—VI ст. до н. е. — грецька колонiзацiя Пiвнiчного Причорномор’я.
I—II ст. — першi згадки про слов’ян у творах римських вчених — Плiнiя Старшого, Тацита, Птолемея.
IV—VII ст. — формування перших схiднослов’янських полiтичних об’єднань — союзiв племен.
VIІI—IХ ст. — утворення праукраїнської держави Руська земля з центром у Києвi.
860—866 — походи князя Аскольда на Константинополь.
882 — вбивство Аскольда варягами, захоплення Києва Олегом.
882—912 — правлiння Олега на Русi.
911 — укладення договору мiж Руссю i Вiзантiєю.
912—945 — князювання Iгоря.
945—964 — регентство княгинi Ольги.
964—972 — князювання Святослава.
980—1015 — князювання Володимира Великого.
988 — запровадження християнства в Київськiй Русi.
1019—1054 — князювання Ярослава Мудрого.
1037 — спорудження в Києвi Софiйського собору.
1097 — князiвський з’їзд у Любечi.
1113 — укладення монахом Нестором першої редакцiї лiтописного зведення — «Повiстi минулих лiт».
1113—1125 — князювання Володимира Мономаха.
1187 — перша лiтописна згадка назви «Україна» щодо земель Пiвденної Київщини та Переяславщини.
1199 — об’єднання волинським князем Романом Мстиславовичем Галицької i Волинської земель i утворення Галицько-Волинського князiвства.
1223 — поразка руських дружин i половецького вiйська в битвi на р. Калцi.
1237—1240 — монгольська навала на Русь.
1238 — перемога вiйськ Данила Галицького над нiмецькими лицарями-хрестоносцями пiд Дорогочином.
1350—1352 — боротьба польсько-угорської коалiцiї з Литовським князiвством за Волинськi землi.
1362 — перемога литовського вiйська над золотоординськими збройними формуваннями. Остаточна iнкорпорацiя до Литовського князiвства Київщини, Переяславщини, Волинi та Подiлля.
1385 — Кревська унiя мiж Литвою та Польщею.
1387 — остаточне приєднання Галичини до Польського королiвства.
1410 — поразка Тевтонського ордена вiд об’єднаного вiйська полякiв, литовцiв, українцiв та бiлорусiв пiд Грюнвальдом.
1413 — городельська унiя мiж Литвою та Польщею.
1449 — утворення Кримського ханства.
1480 — повалення золотоординського iга на Русi.
1529 — перший Литовський статут.
1554—1556 — спорудження Д. Вишневецьким на о. Мала Хортиця оборонного замка-фортецi. Заснування Запорозької Сiчi.
1566 — другий Литовський статут.
1569 — Люблiнська унiя мiж Литвою та Польщею. Утворення федеративної польсько-литовської держави — Речi Посполитої. Перехiд пiд владу Польщi Київського, Волинського i Брацлавського воєводств, а також Пiдляшшя.
1572 — унiверсал польського короля Сигiзмунда II Августа про утворення найманого козацького формування — початок реєстрового козацького вiйська.
1572 — видання у Львовi друкарнею Iвана Федорова першої друкованої в українських землях книги «Апостол».
1588 — Третiй Литовський статут.
1591—1593 — козацько-селянське повстання пiд проводом К. Косинського.
1594—1596 — козацько-селянське повстання пiд проводом С. Наливайка.
1596 — Берестейська унiя.
1616 — похiд запорозьких козакiв на чолi з П. Сагайдачним на Кафу, визволення невiльникiв.
1621 — битва польсько-козацького вiйська з турецьким пiд Хотином.
1625—1638 — хвиля козацько-селянських повстань пiд проводом М. Жмайла, Т. Трясила, I. Сулими, П. Бута, Д. Гунi, Я. Остряницi.
1648—1676 — українська нацiональна революцiя.
1648 — перемоги козацьких вiйськ на чолi з Б. Хмельницьким над поляками пiд Жовтими Водами, Корсунем і Пилявцями.
1649 — розгром польського вiйська в битвi пiд Зборовом. Зборiвська мирна угода.
1651 — поразка козацького вiйська в битвi пiд Берестечком. Бiлоцеркiвський договiр.
1652 — розгром польського вiйська в битвi пiд Батогом.
1653 — перемога українського вiйська на чолi з I. Богуном над польсько-шляхетською армiєю пiд Монастирищем. Рiшення Земського собору про прийняття Вiйська Запорозького пiд протекторат московського царя.
1654, 8 сiчня — Переяславська рада.
1654, березень — «Березневi статтi».
1657 — смерть Б. Хмельницького.
1657—1659 — гетьманування I. Виговського.
1658 — Гадяцький договiр.
1659 — розгром московських вiйськ пiд Конотопом збройними формуваннями пiд керiвництвом I. Виговського.
1659—1663 — гетьманування Ю. Хмельницького.
1659 — «Переяславськi статтi» Ю. Хмельницького.
1660 — Слободищенський трактат.
1661 — заснування унiверситету у Львовi.
1663 — «Чорна рада» у Нiжинi.
1663—1668 — гетьманування I. Брюховецького на Лiвобережнiй Українi.
1663—1665 — гетьманування П. Тетерi на Правобережнiй Українi.
1665 — Московськi статтi. Обмеження територiально-адмiнiстративної автономiї Лiвобережної України.
1665—1676 — гетьманування П. Дорошенка на Правобережнiй Українi.
1667 — Андрусiвське перемир’я мiж Росiйською державою та Рiччю Посполитою.
1668—1672 — гетьманування Д. Многогрiшного на Лiвобережнiй Українi.
1669 — «Глухiвськi статтi».
1672—1687 — гетьманування I. Самойловича на Лiвобережнiй Українi.
1674 — перше видання «Синопсису» (Київ).
1676—1681 — гетьманування Ю. Хмельницького на Правобережжi.
1677—1681 — Московсько-Турецька вiйна за Правобережну Україну.
1681 — Бахчисарайський мирний договiр мiж Росiєю, Туреччиною та Кримським ханством.
1686 — «Трактат про Вiчний мир» мiж Росiєю та Польщею.
1687—1708 — гетьманування I. Мазепи.
1708—1722 — гетьманування I. Скоропадського.
1709, червень — Полтавська битва.
1710 — обрання гетьманом в емiграцiї П. Орлика. Бендерська Конституцiя.
1714 — перша згадка в джерелах про гайдамакiв.
1722—1727 — дiяльнiсть першої Малоросiйської колегiї.
1722—1723 — гетьманування П. Полуботка.
1727—1734 — гетьманування Д. Апостола.
1727 — «Решительные пункты» (документ, що регулював вiдносини Гетьманщини з Росiєю).
1734—1750 — дiяльнiсть Правлiння Гетьманського Уряду.
1750—1764 — гетьманування К. Розумовського.
1764 —зосередження повноти влади в Українi в руках Другої Малоросiйської колегiї.
1768 — початок Колiївщини на Правобережнiй Українi.
1772 — перший подiл Польщi. Приєднання до Росiї Схiдної Бiлорусiї, а Галичини — до Австрiї.
1775 — лiквiдацiя царським самодержавством Запорозької Сiчi.
1781 — лiквiдацiя полкової системи на Гетьманщинi, утворення натомiсть намiсництв за росiйським зразком.
1783 — царський манiфест про приєднання до Росiйської держави Кримського ханства;
царський указ про закрiпачення селян на Лiвобережнiй та Слобiдськiй Українi.
1785 — «Жалувана грамота дворянству» Катерини IІ, згiдно з якою українська старшина зрiвнювалась у правах з росiйським дворянством.
1793 — другий подiл Польщi. До Росiї вiдiйшли Київщина, Схiдна Волинь, Подiлля, Брацлавщина.
1795 — третiй подiл Польщi. Росiя включила до свого складу Захiдну Волинь, Захiдну Бiлорусiю, Литву i Курляндiю.
1798 — видання в Петербурзi трьох частин «Енеїди».
1803 — царський указ про «вiльних хлiборобiв», згiдно з яким помiщики за власним бажанням могли вiдпускати крiпосних селян на волю й давати їм земельнi надiли.
1805 — вiдкриття Харкiвського унiверситету.
1812, червень — початок агресiї Наполеона проти Росiї.
1812—1835 — антикрiпосницькi виступи селян на Подiллi пiд проводом У. Кармалюка.
1818—1821 — дiяльнiсть таємної органiзацiї «Союз благоденства», «побiчнi управи» якого дiяли в Кишиневi, Тульчинi, Полтавi тощо.
1820 — заснування в Нiжинi Гiмназiї вищих наук.
1821 — утворення в Тульчинi таємного «Пiвденного товариства».
1825, грудень — повстання декабристiв у Петербурзi.
1825, грудень — 1826, сiчень — повстання Чернiгiвського полку в Українi.
1827—1830 — дiяльнiсть таємного демократичного гуртка у Нiжинськiй Гiмназiї вищих наук.
1830—1831 — Польське визвольне повстання на Правобережнiй Українi.
1833—1837 — дiяльнiсть напiвлегального демократично-просвiтительського та лiтературного угруповання «Руська трiйця».
1834 — заснування унiверситету в Києвi.
1840 — видання в Петербурзi «Кобзаря» Т. Шевченка.
1843—1844 — селянське повстання пiд проводом Л. Кобилицi на Буковинi.
1846—1847 — дiяльнiсть Кирило-Мефодiївського товариства.
1847—1848 — запровадження в Правобережнiй Українi «Iнвентарних правил».
1848, травень — утворення у Львовi першої української полiтичної органiзацiї — Головної руської ради.
1848 — лiквiдацiя крiпосного права у Галичинi та на Буковинi.
1853—1856 — Кримська вiйна.
1855 — розгортання масового антикрiпосницького руху «Київської козаччини».
1856 — «Похiд у Таврiю за волею» — масове самовiльне переселення селян Катеринославщини та Херсонщини.
1861, лютий — царський манiфест про скасування крiпосного права в Росiї.
1861—1862 — видання в Петербурзi українського журналу «Основа».
1863 — циркуляр мiнiстра внутрiшнiх справ Валуєва про обмеження видання книг та заборону викладання в школах українською мовою;
1863 — написання П. Чубинським вiрша «Ще не вмерла Україна» — тексту до сучасного гiмну України.
1864 — земська, судова та шкiльна реформи у Росiї.
1865 — заснування в Одесi Новоросiйського унiверситету;
1865 — вiдкриття першої в Українi залiзницi Одеса — Балта.
1867 — перетворення Австрiйської iмперiї на дуалiстичну Австро-Угорську.
1868 — створення у Львовi першого осередку товариства «Просвiта».
1874 — масове «ходiння в народ».
1875 — вiдкриття унiверситету в Чернiвцях.
1876 — затвердження царем Емського акта, що забороняв видання та ввезення з-за кордону лiтератури українською мовою.
1876—1879 — дiяльнiсть народницької органiзацiї «Земля i воля».
1877 — «Чигиринська змова».
1880—1881 — дiяльнiсть «Пiвденноросiйського робiтничого союзу» народникiв у Києвi.
1882 — створення в Єлисаветградi першої української професiйної театральної трупи.
1890 — утворення Русько-української радикальної партiї (РУРП) — першої української полiтичної партiї.
1892 — виникнення таємного товариства «Братство тарасiвцiв».
1897 — органiзацiя київського та катеринославського «Союзiв боротьби за визволення робiтничого класу»;
1897 — перший загальний перепис населення Росiї;
1897 — на Харкiвському паровозобудiвному заводi завершено будiвництво першого паровоза.
1900 — утворення Революцiйної української партiї (РУП);
1900 — видання у Львовi брошури М. Мiхновського «Самостiйна Україна» в Петербурзi.
1905, 9 сiчня — розстрiл робiтничої демонстрацiї («Кривава недiля») ;
1905 — початок першої росiйської революцiї.
1905, червень — повстання на броненосцi «Потьомкiн».
1905, жовтень — всеросiйський загальний полiтичний страйк. Виникнення Рад робiтничих депутатiв.
1905, жовтень — пiдписання царем манiфесту «Про удосконалення державного порядку», в якому було обiцяно громадянськi свободи та скликання законодавчої Думи.
1905, грудень — збройнi повстання в Харковi, Олександрiвську, Горлiвцi.
1906, листопад — царський указ про вiльний вихiд селян iз общини. Початок столипiнської аграрної реформи.
1907, 3 червня — царський указ про розпуск II Державної думи. Державний переворот, що фiксував поразку революцiї 1905—1907 рр.
1908 — утворення «Товариства українських поступовцiв» (ТУП).
1914, лютий — масовий рух протесту проти заборони царатом святкування сторiччя з дня народження Т. Шевченка.
1914, серпень — створення в Львовi Головної української ради;
1914 — заснування «Союзу визволення України» (СВУ).
1914 — створення в складi австро-угорської армiї українського добровольчого Легiону сiчових стрiльцiв (УСС);
1914 — утворення царським урядом Галицько-Буковинського генерал-губернаторства.
1917, 27 лютого — перемога Лютневої демократичної революцiї. Повалення самодержавства в Росiї.
1917, 4 березня — утворення Центральної Ради.
1917, 23 червня — I Унiверсал Центральної Ради.
1917, 3 липня — II Унiверсал Центральної Ради.
1917, липень — збройний виступ полуботкiвцiв.
1917, серпень — тимчасова iнструкцiя Генеральному секретарiатовi Тимчасового уряду, яка суттєво обмежувала права України.
1917, листопад — III Унiверсал Центральної Ради. Проголошення Української Народної Республiки (УНР).
1917, 3 грудня — манiфест РНК до українського народу з ультимативними вимогами до Центральної Ради.
1917, 12 грудня — проголошення радянської влади в Українi на Всеукраїнському з’їздi Рад у Харковi.
1917, 5 грудня — початок наступу радянських вiйськ на Київ.
1918, 11 сiчня — IV Унiверсал Центральної Ради.
1918, 26 сiчня — пiдписання мирного договору мiж УНР i Нiмеччиною та її союзниками;
1918 — вступ до Києва радянських вiйськ на чолi з М. Муравйовим.
1918, 18 лютого — початок наступу нiмецьких вiйськ на територiю України.
1918, 29 квiтня — ухвалення Центральною Радою Конституцiї УНР;
1918 — проголошення на Всеукраїнському хлiборобському з’їздi П. Скоропадського гетьманом України. Здiйснення державного перевороту i перехiд усiєї повноти влади в Українi до рук гетьмана.
1918, листопад — проголошення Захiдноукраїнської Народної Республiки (ЗУНР);
1918 — утворення Директорiї.
1918, 14 грудня — вступ до Києва збройних формувань Директорiї. Зречення гетьманом П. Скоропадським влади.
1919, 22 сiчня — Акт злуки УНР i ЗУНР.
1919, 6 сiчня — проголошення Української Соцiалiстичної Радянської Республiки (УСРР) декретом Тимчасового робiтничо-селянського Уряду України.
1919, 10 березня — прийняття III Всеукраїнським з’їздом рад (Харкiв) першої Конституцiї УСРР. Юридичне оформлення радянської державностi в Українi.
1919, липень — окупацiя Криму та майже всього Лiвобережжя, за винятком Чернiгiвщини, вiйськами Денiкiна.
1919, 3 грудня — затвердження VIII Всеросiйською конференцiєю РКП(б) резолюцiї ЦК РКП(б) «Про радянську владу на Українi».
1919, 11 грудня — створення Всеукраїнського революцiйного комiтету на чолi з Г. Петровським.
1919, 16 грудня — вступ збройних формувань Червоної армiї до Києва.
1920, квiтень — пiдписання Варшавського договору мiж УНР та Польщею.
1920, 25 квiтня — початок радянсько-польської вiйни.
1920, 6 травня — вступ польсько-українського вiйська до Києва.
1920, 26 травня — початок Київської наступальної операцiї. Контрнаступ радянських вiйськ.
1920, 12 жовтня — пiдписання у Ризi угоди про перемир’я та попереднi умови миру мiж РСФРР та УСРР з одного боку та Польщею — з iншого.
1920, листопад — остаточний розгром армiї Врангеля в Криму. Лiквiдацiя Пiвденного фронту.
1921, березень — ухвала Х з’їздом РКП(б) постанови про запровадження нової економiчної полiтики (неп).
1921, 18 березня — пiдписання Ризького мирного договору мiж Польщею i РСФРР та УСРР.
1921—1923 — голод в Українi.
1922, 30 грудня — затвердження I з’їздом СРСР декларацiї про утворення Союзу РСР i союзного договору.
1923, березень — остаточне визнання Схiдної Галичини частиною Польщi Радою послiв великих держав у Парижi.
1923, 20 вересня — остаточна лiквiдацiя Наркомату закордонних справ УСРР.
1924 — II з’їзд Рад СРСР, що затвердив Конституцiю СРСР.
1925, березень — саморозпуск УКП.
1925, грудень — проголошення XIV з’їздом РКП(б) курсу на iндустрiалiзацiю.
1925—1928 — лiтературна дискусiя, розпочата М. Хвильовим.
1928—1932 — п’ятирiчний план розвитку народного господарства України.
1928 — «Шахтинська справа».
1929, сiчень — створення у Вiднi Органiзацiї Українських Нацiоналiстiв (ОУН).
1929 — перехiд до полiтики суцiльної колективiзацiї.
1930 — кампанiя «пацифiкацiї» в захiдноукраїнських землях.
1932—1933 — голод в Українi.
1932, жовтень — пуск Днiпрогесу.
1933—1937 — другий п’ятирiчний план розвитку народного господарства України.
1937, сiчень — ухвалення нової Конституцiї УРСР Надзвичайним XIV з’їздом Рад України.
1938, 11 жовтня — здобуття Закарпаттям автономiї.
1939, 15 березня — проголошення самостiйностi Карпатської України.
1939, 23 серпня — пiдписання договору мiж СРСР i Нiмеччиною про ненапад, а також таємної угоди про розмежування сфер iнтересiв у Схiднiй Європi.
1939, 1 вересня — початок Другої свiтової вiйни.
1939, 17 вересня — перехiд радянськими вiйськами польського кордону. Початок радянiзацiї Захiдної України.
1939, вересень — пiдписання радянсько-нiмецького договору про дружбу та кордони.
1940, червень — Iнкорпорацiя Бессарабiї та Пiвнiчної Буковини до складу Радянського Союзу.
1941, 30 червня — ухвалення Українськими нацiональними зборами у Львовi Акта про вiдновлення Української держави.
1941, липень — вересень — оборона Києва.
1941, жовтень — липень — оборона Севастополя.
1942, 20 червня — створення Українського штабу партизанського руху (УШПР).
1942, жовтень — утворення Української Повстанської Армiї (УПА).
1942, 18 грудня — Визволення першого українського населеного пункту — с. Пiвнiвки Мiловського р-ну Ворошиловградської (Луганської) обл.
1942 — рейд партизанського формування С. Ковпака з Путивля до Карпат.
1943, листопад — Київська наступальна операцiя, внаслiдок якої визволено Київ.
1944, липень — утворення Української Головної Визвольної Ради (УГВР).
1944, 28 жовтня — визволення радянськими вiйськами Закарпатської України.
1945, 6 травня — прибуття української делегацiї до Сан-Франциско на установчу конференцiю ООН.
1945, 9 травня — перемога збройних сил СРСР над фашистськими вiйськами гiтлерiвської Нiмеччини.
1946—1947 — голод в Українi.
1947, квiтень — операцiя «Вiсла» — депортацiя українського населення Холмщини та Лемкiвщини до Захiдної Польщi.
1949, грудень — звiльнення М. Хрущова з посади першого секретаря ЦК КП(б)У, обрання на цю посаду Л. Мельникова.
1950, 5 березня — загибель командуючого УПА Р. Шухевича (Т. Чупринки).
1953, 5 березня — помер Й. Сталiн.
1953, червень — звiльнення Л. Мельникова з посади першого секретаря ЦК КП України, призначення на цю посаду О. Кириченка.
1954, 19 лютого — передача Криму зі складу РСФСР до складу УРСР рiшенням Президiї Верховної Ради СРСР.
1956, лютий — ХХ з’їзд КПРС. Доповiдь М. Хрущова «Про культ особи i його наслiдки».
1957, травень — проголошення М. Хрущовим надпрограми у тваринництвi.
1959, 15 жовтня — вбивство в Мюнхенi агентом КДБ С. Бандери.
1960, лютий — пуск першого атомного реактора в Українi.
1961, сiчень — суд у Львовi над членами Української робiтничо-селянської спiлки (УРСС), створеної Л. Лук’яненком.
1963, липень — звiльнення М. Пiдгорного з посади першого секретаря ЦК КПУ, призначення на цю посаду П. Шелеста.
1972, травень — звiльнення П. Шелеста з посади першого секретаря ЦК КПУ, обрання на цю посаду В. Щербицького.
1976, жовтень — утворення Української Гельсiнської групи на чолi з М. Руденком.
1985, квiтень — проголошення на Пленумi ЦК КПРС курсу на перебудову.
1986, 26 квiтня — аварiя на Чорнобильськiй АЕС.
1988 — ХIХ Всесоюзна конференцiя КПРС.
1989, вересень — установчий з’їзд Народного Руху України за перебудову.
1989, жовтень — прийняття Верховною Радою УРСР Закону про мови в УРСР.
1989, березень — вибори до Верховної Ради УРСР.
1990, 16 липня — ухвала Верховною Радою УРСР Декларацiї про державний суверенiтет України.
1991, серпень — спроба державного перевороту в СРСР.
1991, 24 серпня — проголошення Верховною Радою України Акта про державну незалежнiсть України.
1991, 1 грудня — проведення референдуму про незалежнiсть України. Обрання Президентом України Л. Кравчука.
1991, 8 грудня — юридичне оформлення розпаду СРСР. Проголошення утворення Спiвдружностi Незалежних Держав (СНД).
1992, 15 сiчня — ухвала указу Президiї Верховної Ради України про Державний гiмн України (затверджено мелодiю М. Вербицького «Ще не вмерла Україна»).
1992, 19 лютого — затвердження Верховною Радою України тризуба малим гербом України.
1993, 2 липня — схвалення Верховною Радою України «Основних напрямкiв зовнiшньої полiтики України».
1994, 27 березня — вибори до Верховної Ради України.
1994, червень — вибори Президента України. Президентом обрано Л. Кучму.
1995, 8 червня — пiдписання Президентом України Л. Кучмою та головою Верховної Ради України О. Морозом Конституцiйного договору.
1996, 28 червня — прийняття Верховною Радою Конституцiї України.
1997, 30 травня — пiдписання Договору про дружбу, спiвробiтництво i партнерство мiж Росiєю та Україною.
1997, 9 липня — пiдписання Хартiї про особливе партнерство мiж Україною i НАТО.
1998, 29 березня — вибори до Верховної Ради України.
1999, жовтень — листопад — вибори Президента України — Президентом обрано Л. Кучму.
2000, 16 квітня — проведення всеукраїнського референдуму з питань державного будівництва.
2000, осінь — 2001, весна — масові акції протесту («Україна без Кучми»), спричинені вбивством журналіста Г. Гонгадзе, «касетний скандал».
2001, січень — зміна керівництва Верховної Ради України, названа «оксамитовою» революцією;
2001— створення парламентської більшості.
2004, жовтень — грудень — вибори Президента України.
Категорія: Готуємось до уроків | Додав: Катя_) (24.04.2013)
Переглядів: 15426 | Коментарі: 3 | Рейтинг: 4.4/14
Всього коментарів: 3
3  
Молодець, Катю!

1  
Дуже необхідний матеріал. Молодчинка, Катю!

2  
Дякую за позитивну оцінку)
дуже приємно)

Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]